Медицински университет (МУ-Плевен) изгради, инсталира и пусна в експлоатация високотехнологичен интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия в областта на УНГ, онкохирургичната и гинекологична практика, като част от Департамента по минимално инвазивна хирургия (МИХ) на Центъра за компетентност Леонардо Да Винчи на МУ-Плевен. Мащабната инвестиция е направена по проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Високотехнологичният интердисциплинарен операционен блок е инсталиран и вече успешно функционира във Втора клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странки – Плевен“ като част от Департамента по минимално инвазивна хирургия с ръководител доц. д-р Александър Вълков на Центъра за компетентност Леонардо Да Винчи на МУ-Плевен. На 22 юли се проведе информационно събитие със специална виртуална демонстрация и представяне на интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия от водещите хирурзи, ръководители на екипи, които ще работят в уникалната операционна зала: чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, ръководител на Департамента по роботизирана хирургия; проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ-Плевен; доц. д-р Александър Вълков, ръководител на Департамента на МИХ; проф. д-р Ташко Делийски и доц. д-р Добромир Димитров от Клиниката по онкологична хирургия.

На 21 юли 2020 г. екип от плевенски хирурзи по УНГ от Департамента по минимално инвазивна хирургия с ръководител доц. д-р Александър Вълков извърши първата оперативна интервенция в новия високотехнологичен интегриран интердисциплинарен операционен блок във Втора клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен. Изключително прецизната апаратура позволява радикални, но фини и минимално травмиращи за пациента операции в областта на УНГ, онкохирургичната и гинекологична практика. Операционната разполага не само с ендоскопска техника, а и с така наречената апаратура за високочестотна хирургия.

Оперираната пациентка постъпва в УНГ клиниката с оплаквания от едностранно затруднено носно дишане, загуба на обоняние и периодично кървене от носа. При предна риноскопия и назална едноскопия е установено туморно образувание.